Stejně jako předcházející zimní období zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na základě uzavřené smlouvy údržbu státních silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje včetně silnic I. tříd ve městě Brně v celkové pasportní délce 422 km. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje nezajišťuje údržbu silnice I/52 v úseku D1 – sjezd Rajhrad a dálnice D 52. Údržbu na těchto komunikací zajištuje ŘSD ČR (SSÚD Chrlice).

Silniční síť v Jihomoravském kraji je po dobu zimního období rozdělena do tzv. „pracovních okruhů“, kterých je celkem 103 s průměrnou délkou cca 40 km s vazbou na stanovené časové lhůty, kapacitní výkony používaných mechanismů a klimatické podmínky. Tyto pracovní okruhy nezahrnují zimní údržbu cca 56 km silnic I. třídy a cca 121 km silnic II. a III. třídy ve městě Brně. Zajištění nejen zimní údržby na silnicích II. a III. třídy na území města Brna zajišťuje na základě smlouvy společnost Brněnské komunikace, a.s. Také silnice II. a III. třídy na území města Brna jsou rozděleny do pracovních okruhů.  

Plán zimní údržby silnic na území Jihomoravského kraje v zimním období 2022/2023 na dobu od 1. listopadu 2022 do 31. března 2023 obsahuje:

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti od výjezdu posypových mechanismů:           

a) na dálnicích a rychlostních silnicích do 2 hodin

b) na silnicích zařazených do

  • I. pořadí do 3 hodin

  • II. pořadí do 6 hodin

  • III. pořadí do 12 hodin

                                           

A) rozdělení silnic dle technologie údržby

 tabulka

 
B) Silnice v zimním období neudržované:

Jedná se o silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich malý dopravní význam vykonávat zimní údržbu (viz znění § 41 odst.1, prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb.).

Oproti zimnímu období 2021/2022 došlo ke snížení celkového počtu neudržovaných komunikací na 104,990 km. Důvodem snížení je přesun úseku silnice III/40826 kř. II/408 – kř. III/40819 z neudržovaných úseků do úseků udržovaných pouze pluhováním.

 

Členění zimní údržby na pracovní okruhy:

Pro zimní období 2022/2023 dochází k drobné úpravě v rámci pracovních okruhů, jejichž celkový počet je 103. Vlastními prostředky je zajištěna údržba 71 okruhů a 32 je zajištěno dodavatelsky.

 

Dodavatelskou zimní údržbu zajišťují pro SÚS JMK zejména tyto společnosti:

Brněnské komunikace a.s. – údržba cca 56 ks silnic I. třídy a dále cca 121 km silnic II. a III. třídy na území města Brna.

 

Dále zimní údržbu zajišťují tito dodavatelé:

GAMA J+P s.r.o. (1 okruh), Pavliš s.r.o. (2 okruhy), Josef Holcner (2 okruhy), AVE CZ s.r.o. (10 okruhů), W.A.K s.r.o., Brno (3 okruhy), BORS SERVIS s.r.o. (2 okruhy), BORS BUS s.r.o. (1 okruh) Stavební firma PLUS s.r.o. (3 okruhy), Břežanská dopravní společnost spol. s r.o., Břežany (1 okruh), T.K.S.ku s.r.o. (1 okruh), Liova Group s.r.o. (2 okruhy), Severin Karel (2 okruhy), Inter Eko CZ s.r.o. (1 okruh), FCC Znojmo (1 okruh). Před zimním obdobím 2022/2023 došlo v rámci dodavatelského zajištění zimní údržby k drobným změnám některých pracovních okruhů, dále proběhlo výběrové řízení na 8 pracovních okruhů a nové smlouvy jsou uzavřeny pro zimní období 2022/2023–2031/2032.

Zbývajících 71 pracovních okruhů včetně zásahů v případě výpadků dodavatelské techniky (poruchy, havárie) zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vlastní technikou. Zimní údržbu zajišťují speciální autosypače. Při sněžení jsou používány další smluvně zajištěné mechanismy – traktory s radlicemi, kterých je k dispozici 222 dále nakladače a nákladní automobily se šípovými pluhy, kterých je k dispozici celkem 11. Pro odstraňování větších sněhových vrstev má Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje celkem 9 sněhových fréz, dále je vybavena 2 speciálními ledořezy, které jsou umístěny u oblasti Sever (cestmistrovství Boskovice) a oblasti Střed (cestmistrovství Vyškov) a jsou určeny k odstraňování ujetých vrstev sněhu (především se jedná o vyjeté koleje) na inertně udržovaných úsecích silnic.

Rozpočet na zimní údržbu silnic v Jihomoravském kraji je součástí příspěvku na provoz. Náklady na zimní údržbu silnic se pohybují okolo 200 milionů korun ročně. Pokud jsou náklady na zimní údržbuvýr azně vyšší vlivem náročnější údržby, nebo vlivem špatné ekonomické a energetické situace, pak bez posílení rozpočtu bude zbývat méně korun na letní údržbu silnic.                 

 

Silniční meteostanice (hlásiče náledí):

Společně se zahájením zimního období je také zajištěn provoz  meteostanic. Z celkového počtu 22 meteostanic provozovaných Správou a údržbou silnic Jihomoravskéhokraje je kamerou osazeno celkem 10 stanic. Dále máme instalovánu kameru na silnici I/54 v obci Nížkovice. V minulém zimním období byla přidána kamera na silnici II/379 v obci Svinošice a silnici II/374 v obci Bílovice nad Svitatou, důvodem pro rozšíření bylo vedení náhradní autobusové dopravy v návaznosti na modernizace železničního koridoru Brno – Blansko. Aktuální řešíme modernizaci meteostanice na silnici II/379 Novohradský tunel (Blansko – Šebrov) a na silnici II/431 Manerov. Součásti modernizace je především rozšíření o kamery. Podařilo se nám navázat na loňský rok, kdy byly vybudovány dvě nové meteostaniace, v letošním roce zahajujeme přípravu výstavby meteostanice na novém mostě v Blansku (Blansko přemostění), na novém obchvatu Rájce – Jesřebí a na silnici II/385 u kř. na Moravské Knínice. Mimo výše uvedené  meteostanice přípravujeme realizaci samostatných kamerových bodů, které nám usnadňují kontrolu nebezpečních úseků.

Náhled na další kamery máme přistupný přes Ředistelství silnic a dálnic. Záběry z kamer jsou k dispozici na internetových stránkách www.susjmk.cz a také www.dopravniinfo.cz. Využíváme také informace z meteostanic provozovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Každoročně upozorňujeme na provoz varovného systému pro řidiče umístěném na silnici I/43 před Černou Horou. Tento systém je dále na silnici II/379 v úseku Blansko – Šebrov a silnici II/365 ve směru od Křetína směrem na Letovice. S výstražnými světly se motoristé setkají také na novém mostě v Blansku.  Automatický systém nezávisle na dispečerovi spustí varovná světla oranžové barvy v případě hrozícího náledí na vozovce. Na silnici I/43 je varovné světlo spouštěno i v případě mokré vozovky z důvodu nebezpečnosti místa. 

 

Opět můžeme konstatovat, že za posledních několik roků nebyl zaznamenán žádný vandalský útok nebo krádež spojená s meteostanicemi.

V průběhu letních měsíců převzala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje od dodavatele 3 ks nástaveb pro posyp komunikací chemickým posypovým materiálem a 3 ks nástaveb pro posyp komunikací inertním materiálem.  Jednalo se o nástavby určené pro podvozky Tatra po GO.

Novou techniku bude Správa a údržba silnic Jihomoravské kraje postupně přebírat do konce kalendářního roku 2022 a další část techniky převezme začátkem roku 2023. Převzato bude celkem 6 ks automobilových podvozků Volvo 6x6 včetně chemické nástavby o objemu 5 m3 posypové soli a zásobníky rozmrazovacích kapalin (solanky) o objemu cca 7 000 litrů, dále 10 ks automobilových podvozků Scania 4x4 včetně chemické nástavby o objemu 5 m3 posypové soli a zásobníky rozmrazovacích kapalin (solanky) o objemu cca 7 000 litrů. Nákupem 6 ks nástaveb se zásobníky na větší objem rozmrazovacích kapalin (solanky) pokračuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v rozšiřování moderních technologií při zajišťování zimní údržby komunikací. Tyto typy nástaveb již několik roků používá Ředitelství silnic a dálnic ČR a také některé správy silnic. Pro každé vozidlo bude také dodána nové sněhová radlice.

Ještě se vrátíme k novému typu sypačových nástaveb, která budou provozována na cestmistrovství Boskovice, Tasovice, Brno, Mikulov, Břeclav a Znojmo jak již bylo výše uvedeno, tato nástavba disponuje zásobníky rozmrazovacích kapalin o objemu cca 7 000 litrů. Díky této kapacitě má obsluha sypače možnost využít běžně používaný způsob chemického posypu (suchá sůl + zkrápění) nebo může nově využít pouze zkrápění, kdy pomocí rozstřikovací lišty aplikuje na vozovku pouze rozmrazovací kapalinu (solanku). Jedná se rozšiřující se trend v rámci zajišťování zimní údržby komunikací (Hlavním trendem ve směřování technologií zimní údržby komunikací je větší využití rozmrazovacích kapalin. Technologie ošetření vozovky samostatným nebo kombinovaným postřikem solankou je vhodná především pro preventivní zásahy a mrznoucí srážky. Díky přesné aplikaci solanky se výrazným způsobem omezí ztráty vlivem větru, turbulencemi vznikajícími za vozidlem sypače nebo následnými přejezdy vozidel. Solanka účinkuje ihned a zůstává na povrchu vozovky déle, a i díky tomu lze dosáhnout významné úspory chemických posypových materiálů). Další novinkou je možnost naprogramování posypu v návaznosti na aktuálního polohu sypače (předem nastavená šířka, dávka a způsob posypu).

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje aktuálně dokončuje výběrové řízení na dodávku 16 ks nových nákladních vozidel včetně 16 sypačových nástaveb a sněhových radlic a dále 24 ks nástaveb pro letní údržbu komunikací. Vozidla včetně nástaveb budou průběžně dodávána od konce roku 2022 a do poloviny roku 2023. V rámci této zakázky bude dodáno 6 ks sypačových nástaveb, které umožní zimní údržbu komunikací pouze aplikací rozmrazovací kapaliny (solanky).

Pro zimní období 2022/2023 realizujeme rozšíření zásobníků pro skladování rozmrazovacích kapalin na celkových 393 000 litrů včetně modernizace míchacích zařízení na cestmistrovství Tasovice, Brno, Slavkov u Brna, Břeclav, Veselí nad Moravou a Znojmo.  V roce 2023 plánujeme pokračovat nejen v modernizaci míchacích zařízení na cestmistrovství Mikulov a Lechovice, ale také další zvyšování kapacity zásobníků, jedná se o kroky navazují na nákup nových sypacích nástaveb s většími zásobníky rozmrazovacích kapalin (solanky).

I před zimním období 2022/2023 budou rozestavěny sněhové zábrany - tzv. „zásněžky“ - na vytipovaných místech, kde dochází k extrémní tvorbě sněhových jazyků nebo závějí. Před zimním období se předpokládá postavení celkem cca 31 km sněhových zábran. Lokálně jsou dle potřeby osazovány také sněhové tyče.

Již samozřejmostí je využívání systému GPS (sledování aktuální polohy vozidel včetně jejich činnosti).

V rámci tzv. letního předzásobení byly doplněny sklady posypovou solí, aktuální skladová zásoba je 18 900 tun. V rámci předzásobení byly doplněny také kapacity inertních posypových materiálů (písek, drť). Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje má k dispozici 32 000 tun inertních materiálů. V případě potřeby jsou skladové zásoby posypových materiálů  v průběhu zimního období doplňovány.

Stále je v platnosti dohoda uzavřená mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a společností KORDIS spol. s r.o., která je koordinátorem integrované dopravy na území Jihomoravského kraje. Na základě této dohody dochází k postupnému propojování informačních systémů obou subjektů. Společnost KORDIS spol. s r.o. má k dispozici informace o poloze a činnosti vozidel SÚS JMK, na dispečerských pracovištích SÚS JMK se zobrazují informace o poloze vozidel zařazených do Integrovaného dopravního systému (IDS). Samozřejmostí je vzájemná informovanost jednotlivých pracovišť SÚS JMK a centrálního dispečinku IDS.

Stejně jako v minulém zimním období bude zajišťována zpravodajská služba zimní údržby na centrálním dispečinku Správy a údržby silnic Jihomoravského krajek. Zpravodajská služba bude zajištěna v nepřetržitém provozu po celé zimní období. Od 1. listopadu 2022 budou zadávány do Jednotného systému dopravních informací „JSDI“ (www.dopravniinfo.cz) informace o povětrnostních podmínkách a sjízdnosti komunikací na území Jihomoravského kraje. Výše uvedené informace o sjízdnosti a povětrnostních podmínkách naleznete také na internetových stránkách naší organizace www.susjmk.cz.

 

CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY

547 120 900

(Ořechovská 541/35, Brno, ředitelství SÚS JMK)

 

Informace k zimní údržbě silnic naleznete také tradičně na www.susjmk.cz

ikona jedna

Mapa silnic II. a III. tříd

Interaktivní mapa silnic s projekty

ikona jedna

Cestmistrovství

Zobrazit kontakty na jednotlivá cestmistrovství

ikona jedna

Sjízdnost silnic JMK

Interaktivní mapa silnic

ikona jedna

Kamery SUS JMK

Prohlédněte si aktuální záznamy z našich silnic

ikona jedna

Fotogalerie

Prohlédnte si fotky našich strojů a fotky přímo od našich lidi

ikona jedna

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek

ikona jedna

Kariéra

Aktuálně obsazované pozice

ikona jedna

Počasí

Ať Vás počasí nepřekvapí

ikona jedna

Ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení

Napište nám