Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní délce 3 869 km.

Stejně jako minulé zimní období zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na základě uzavřené smlouvy údržbu státních silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje včetně silnic I. tříd ve městě Brně v celkové pasportní délce 422 km. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje nezajišťuje údržbu silnice I/52 v úseku D1 – sjezd Rajhrad a dálnice D 52. Údržbu na těchto komunikací zajištuje ŘSD ČR (SSÚD Chrlice). Již druhé zimní období budeme zajišťovat zimní údržbu na silnici I/53 – obchvat Lechovic a silnici I/38 obchvat města Znojma.

Silniční síť v Jihomoravském kraji je po dobu zimního období rozdělena do tzv. „pracovních okruhů“, kterých je celkem 102 s průměrnou délkou cca 40 km s vazbou na stanovené časové lhůty, kapacitní výkony používaných mechanismů a klimatické podmínky. Tyto pracovní okruhy nezahrnují zimní údržbu cca 56 km silnic I. třídy a cca 121 km silnic II. a III. třídy ve městě Brně. Zajištění nejen zimní údržby na silnicích II. a III. třídy na území města Brna zajišťuje na základě smlouvy společnost Brněnské komunikace, a.s. Také silnice II. a III. třídy na území města Brna jsou rozděleny do pracovních okruhů.  

Plán zimní údržby silnic na území Jihomoravského kraje v zimním období 2021/2022 na dobu           

 

od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022 obsahuje:

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti od výjezdu posypových mechanismů:

a) na dálnicích a rychlostních silnicích    do 2 hodin
b) na silnicích zařazených do I. pořadí    do 3 hodin
                                                     II. pořadí   do 6 hodin
                                                    III. pořadí   do 12 hodin

 

    Technologie posypu  
třída silnice celkem km chem. rozmrazovací materiály zdrsňovací materiály pouze pluženo neudrž.vozovky
    bez zvlhčením se zvlhčením struska škvára drť písek    
I. 422,872 0,000 414,836 0,000 8,036 0,000 0,000
II. 1 473,092 0,000 1 264,323 0,000 202,128 1,860 4,781
III. 2 396,061 0,000 1 434,926 0,000 811,139 46,638 103,358
Celkem 4 292,025 0,000 3 114,085 0,000 1 021,303 48,498 108,139

 

 

A. rozdělení silnic dle technologie údržby

Jedná se o silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich malý dopravní význam vykonávat zimní údržbu (viz znění § 41 odst.1, prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb.).

 

B. Silnice v zimním období neudržované

Oproti zimnímu období 2020/2021 nedošlo v seznamu neudržovaných komunikací k žádným změnám. 

 

Členění zimní údržby na pracovní okruhy:

Pro zimní období 2021/2022 dochází k drobné úpravě v rámci pracovních okruhů, jejichž celkový počet je 102. Vlastními prostředky je zajištěna údržba 71 okruhů a 31 je zajištěno dodavatelsky.

Dodavatelskou zimní údržbu zajišťují pro SÚS JMK zejména tyto společnosti:Brněnské komunikace a.s. – údržba cca 56 ks silnic I. třídy a dále cca 121 km silnic II. a III. třídy na území města Brna.Dále zimní údržbu zajišťují tito dodavatelé:GAMA J+P s.r.o. (1 okruh), Pavliš s.r.o. (2 okruhy), Josef Holcner (3 okruhy), AVE CZ s.r.o. (6 okruhů), W.A.K s.r.o., Brno (3 okruhy), BORS SERVIS s.r.o. (2 okruhy), BORS BUS s.r.o. (1 okruh) Stavební firma PLUS s.r.o. (3 okruhy), Břežanská dopravní společnost spol. s r.o., Břežany (1 okruh), T.K.S.ku s.r.o. (1 okruh), Liova Group s.r.o. (2 okruhy), TD LKW s.r.o (2 okruhy), Severin Karel (2 okruhy), Inter Eko CZ s.r.o. (1 okruh), FCC Znojmo (1 okruh). Před zimním obdobím 2021/2022 došlo v rámci dodavatelského zajištění zimní údržby k drobným změnám některých pracovních okruhů, dále proběhlo výběrové řízení na 5 pracovních okruhů a smlouva na období 2021 – 2027 byla uzavřena u všech 5 pracovních okruhů. Zimní období 2021/2022 je poslední pro 8 pracovních okruhů, na které budeme v roce 2022 vypisovat veřejnou zakázku.  

Zbývajících 71 pracovních okruhů včetně zásahů v případě výpadků dodavatelské techniky (poruchy, havárie) zajišťuje Správa a údržba silnic JMK vlastní technikou. Zimní údržbu zajišťují speciální autosypače. Při sněžení jsou používány další smluvně zajištěné mechanismy – traktory s radlicemi, kterých je k dispozici cca 250 dále nakladače a nákladní automobily se šípovými pluhy, kterých je k dispozici celkem 11. Pro odstraňování větších sněhových vrstev má SÚS JMK celkem 9 sněhových fréz. Dále je SÚS JMK vybavena 2 speciálními ledořezy, které jsou umístěny u oblasti Sever (cestmistrovství Boskovice) a oblasti Střed (cestmistrovství Vyškov) a jsou určeny k odstraňování ujetých vrstev sněhu (především se jedná o vyjeté koleje) na inertně udržovaných úsecích silnic.              

Silniční meteostanice (hlásiče náledí)Společně se zahájením zimního období je také zajištěn provoz  meteostanic. Z celkového počtu 22 meteostanic provozovaných Správou a údržbou silnic Jihomoravskéhokraje je kamerou osazeno celkem 10 stanic. Dále máme instalovánu kameru na silnici I/54 v obci Nížkovice. V letošním roce se realizovala modernizaci několika stanic spočívající ve výměně elektroniky včetně přechodu na 4G mobilní síť. Po několika letech se náme podařilo vybudovat novou stanici v obci Nová Lhota – silnice III/49916 a v realizaci je stanice Deblín – silnice II/379.   Náhled na další kamery máme přistupný přes Ředistelství silnic a dálnic. Záběry z kamer jsou k dispozici na internetových stránkách www.susjmk.cz a také www.dopravniinfo.cz. Využíváme také informace z meteostanic provozovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Již samozřejmostí je provoz varovného systému pro řidiče umístěném na silnici I/43 před Černou Horou. Tento systém je dále na silnici II/379 v úseku Blansko – Šebrov a silnici II/365 ve směru od Křetína směrem na Letovice. Automatický systém nezávisle na dispečerovi spustí varovná světla oranžové barvy v případě hrozícího náledí na vozovce. Na silnici I/43 je varovné světlo spouštěno i v případě mokré vozovky z důvodu nebezpečnosti místa. 

Opět můžeme konstatovat, že za posledních několik roků nebyl zaznamenán žádný vandalský útok nebo krádež spojená s meteostanicemi. Snahou Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje bude nejen postupná modernizace, ale také rozšíření těchto zařízení ve vhodných lokalitách. Aktuálně zvažujeme instalace nových meteostanic na nově budovaném obchvatu Rájce – Jestřebí, přemostění v Blansku, dále zvažujeme stanici na obchvatu Čebína a v návaznosti na rekonstrukci železniční tratě Brno – Blansko modernizace stanice u Novohradského tunelu, kde se díky přístupu k el. energii rozšiřují možnosti o připojení kamery nebo kamer a výstražných světel.  

V září převzala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje od dodavatele 6 ks nástaveb pro posyp komunikací chemickým posypovým materiálem o objemu 5 m3. Jednala se o nástavby určené pro podvozky Tatra po GO.

Předávání nové techniky pokračovalo v říjnu, kdy Správa a údržba silnic převzala 1 ks chemické nástavby o objemu 8 m3, 2 ks chemické nástavby o objemu 5 m3 v provedení pro nosič kontejnerů, 4 ks chemických nástaveb o objemu 5 m3 a 1 ks chemické nástavby o objemu 5 mposypové soli a zásobníky rozmrazovacích kapalin (solanky) o objemu cca 7 000 litrů. Ostatní výše uvedené nástavby disponují zásobníky o objemu cca 2 000 – 3000 litrů.  Nástavba se zásobníky na větší objem rozmrazovacích kapalin (solanky) je u Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje novinkou. Tyto typy nástaveb již několik roků používá Ředitelství silnic a dálnic ČR a také některé správy silnic. Pro každé vozidlo byla také dodána nové sněhová radlice. Dodání sypačových nástaveb a sněhových radlic bylo vyvrcholením veřejné zakázky na dodávku 8 ks nákladních vozidel včetně letních a zimních nástaveb (2x Volvo 6×6, 4x Volvo 4×4, 3x Scania 4×4 a 2x DAF 4×2).

Ještě se vrátíme k novému typu sypačové nástavby, která bude provozována na cestmistrovství Brno, jak již bylo výše uvedeno, tato nástavby disponuje zásobníky rozmrazovacích kapalin o objemu cca 7 000 litrů. Díky této kapacitě má obsluha sypače možnost využít běžně používaný způsob chemického posypu (suchá sůl + zkrápění) nebo může nově využít pouze zkrápění, kdy pomocí rozstřikovací lišty aplikuje na vozovku pouze rozmrazovací kapalinu (solanku). Jedná se rozšiřující se trend v rámci zajišťování zimní údržby komunikací (Hlavním trendem ve směřování technologií zimní údržby komunikací je větší využití rozmrazovacích kapalin. Technologie ošetření vozovky samostatným nebo kombinovaným postřikem solankou je vhodná především pro preventivní zásahy a mrznoucí srážky. Díky přesné aplikaci solanky se výrazným způsobem omezí ztráty vlivem větru, turbulencemi vznikajícími za vozidlem sypače nebo následnými přejezdy vozidel. Solanka účinkuje ihned a zůstává na povrchu vozovky déle, a i díky tomu lze dosáhnout významné úspory chemických posypových materiálů). Další novinkou je možnost naprogramování posypu v návaznosti na aktuálního polohu sypače (předem nastavená šířka, dávka a způsob posypu).Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje aktuálně dokončuje výběrové řízení na dodávku 16 ks nových nákladních vozidel včetně 16 sypačových nástaveb a sněhových radlic a dále 24 ks nástaveb pro letní údržbu komunikací. Vozidla včetně nástaveb budou průběžně dodávána od konce roku 2022 a do poloviny roku 2023. V rámci této zakázky bude dodáno 6 ks sypačových nástaveb, které umožní zimní údržbu komunikací pouze aplikací rozmrazovací kapaliny (solanky).

Pro zimní období 2021/2022 došlo k dalšímu rozšíření zásobníků pro skladování rozmrazovacích kapalin na celkových 279 000 litrů. V roce 2022 plánujeme pokračovat nejen v modernizaci míchacích zařízení, ale také ve zvyšování kapacity zásobníků. Tyto kroky navazují na nákup nových sypacích nástaveb s většími zásobníky rozmrazovacích kapalin (solanky).

I před zimním období 2021/2022 budou rozestavěny sněhové zábrany – tzv. „zásněžky“ – na vytipovaných místech, kde dochází k extrémní tvorbě sněhových jazyků nebo závějí. Před zimním období se předpokládá postavení celkem cca 31 km sněhových zábran. Lokálně jsou dle potřeby osazovány také sněhové tyče.

Již samozřejmostí je využívání systému GPS (sledování aktuální polohy vozidel včetně jejich činnosti).

V rámci tzv. letního předzásobení byly doplněny sklady posypovou solí, aktuální skladová zásoba je cca 19 000 tun. V rámci předzásobení byly doplněny také kapacity inertních posypových materiálů (písek, drť). Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje má k dispozici cca 24 500 tun inertních materiálů. V případě potřeby budou posypové materiály v průběhu zimního období doplňovány.

Stále je v platnosti dohoda uzavřená mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a společností KORDIS spol. s r.o., která je koordinátorem integrované dopravy na území Jihomoravského kraje. Na základě této dohody dochází k postupnému propojování informačních systémů obou subjektů. Společnost KORDIS spol. s r.o. má k dispozici informace o poloze a činnosti vozidel SÚS JMK, na dispečerských pracovištích SÚS JMK se zobrazují informace o poloze vozidel zařazených do Integrovaného dopravního systému (IDS). Samozřejmostí je vzájemná informovanost jednotlivých pracovišť SÚS JMK a centrálního dispečinku IDS.

Stejně jako v minulém zimním období bude zajišťována zpravodajská služba zimní údržby na centrálním dispečinku Správy a údržby silnic Jihomoravského krajek. Zpravodajská služba bude zajištěna v nepřetržitém provozu po celé zimní období. Od 1. listopadu 2021 budou zadávány do Jednotného systému dopravních informací „JSDI“ (www.dopravniinfo.cz) informace o povětrnostních podmínkách a sjízdnosti komunikací na území Jihomoravského kraje. Výše uvedené informace o sjízdnosti a povětrnostních podmínkách naleznete také na internetových stránkách naší organizace www.susjmk.cz.

ikona jedna

Mapa silnic II. a III. tříd

Interaktivní mapa silnic s projekty

ikona jedna

Cestmistrovství

Zobrazit kontakty na jednotlivá cestmistrovství

ikona jedna

Sjízdnost silnic JMK

Interaktivní mapa silnic

ikona jedna

Kamery SUS JMK

Prohlédněte si aktuální záznamy z našich silnic

ikona jedna

Fotogalerie

Prohlédnte si fotky našich strojů a fotky přímo od našich lidi

ikona jedna

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek

ikona jedna

Kariéra

Aktuálně obsazované pozice

ikona jedna

Počasí

Ať Vás počasí nepřekvapí

ikona jedna

Ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení

Napište nám