Ochrana oznamovatele je poskytována na základě zákona č. 171/2023Sb., o ochraně oznamovatelů, v účinném znění

 

Prostřednictvím jakých systémů je možné podat oznámení?

Oznámení je možné podat prostřednictvím:

a) Vnitřního oznamovacího systému organizace – SÚS JMK,

b) Externího oznamovacího systému (zřizuje ministerstvo spravedlnosti, které poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů). Podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému není podmíněno předchozím využitím vnitřního oznamovacího systému organizace. Lze tedy využít přímo externí oznamovací systém. Možnosti, jak lze konkrétně podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému, jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti; využít lze např. „zabezpečený formulář pro učinění oznámení“, telefonické spojení (tel.: +420 221 997 840), e-mail (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Externí oznamovací systém – Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

 

Jak podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému organizace?

a) písemně na adresu Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno (obálka musí být označena slovy „WHISTLEBLOWING – pouze k rukám JUDr. Aleny Tomkové“);

b) elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

c) telefonicky na telefonním čísle +420 547 120 390 (telefonický hovor může být se souhlasem oznamovatele nahráván);

d) na žádost oznamovatele osobně v budově SÚS JMK, Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice, budova A, 3. patro, kancelář č. 309. Osobní setkání lze s příslušnými osobami domluvit předem na výše uvedeném e-mailu nebo telefonním čísle. Příslušná osoba je povinna přijmout osobní oznámení nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá. O podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam nebo může být nahráván.

Příslušnou osobou byla určena:

JUDr. Alena Tomková, právník oddělení právního, kancelář č. 309

v případě nepřítomnosti Mgr. Martina Křivánková, vedoucí právního oddělení, kancelář č. 209.

 

Kdo je oznamovatel?

Osoba, která pro SÚS JMK byť zprostředkovaně vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo s ní byla nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.


Jakých oblastí se oznámení může týkat?

Informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u SÚS JMK a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje zákon č. 171/2023Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Co má oznámení obsahovat?

Oznámení má obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě SÚS JMK nebo státnímu zaměstnanci na ministerstvu spravedlnosti známa.