Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, (dále též „SUS JMK“), kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: +420 604 225 384.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: SUS JMK nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Osobní údaje: osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: SUS JMK nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované individuální rozhodování: SUS JMK neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Informace o povaze poskytnutí údajů: Jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností SUS JMK, je poskytnutí údajů zákonným požadavkem. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjekt údajů, je poskytnutí údajů smluvním požadavkem.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 234 665 125.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

 • plnění smlouvy;
 • plnění právních povinností SUS JMK;
 • oprávněný zájem SUS JMK;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností SUS JMK zpracovává zejména:

jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, telefonní číslo, email, datum narození, rozhodnutí soudů v rámci řízení o náhrady škod, rodné číslo, údaje z živnostenského listu, odborná způsobilost k úkonům, údaje z řidičského průkazu, osobní údaje z životopisu, přehled o majetku a další osobní údaje, které subjekt předá SUS JMK.

Z  důvodu oprávněných zájmů SUS JMK zpracovává: videonahrávky fyzických osob pořízená v prostorách SUS JMK (oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti a ochrana majetku SUS JMK).

V případě, že má SUS JMK v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na samostatné listině.

 

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje SÚS JMK zpracovává po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu se správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu maximálně 1 roku od ukončení smluvního vztahu)

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, SUS JMK zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmu SUS JMK, SUS JMK zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

Záznamy z kamerového systému SUS JMK zpracovává po dobu maximálně 7 dnů.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, SÚS JMK zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SUS JMK získává osobní údaje přímo od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. SUS JMK vždy informuje subjekty údajů, které z osobních údajů musí pro účely plnění smlouvy poskytnout.

Z důvodu zajištění bezpečnosti jsou v budovách SUS JMK umístěné kamerové systémy, o jejichž umístění jsou fyzické osoby vždy informovány informačními cedulemi.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SUS JMK nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

Název společnosti IČO Sídlo Oblast spolupráce
Radium s.r.o. 61247685 náměstí Chuchelských bojovníků 18/1,

Praha 5,

Velká Chuchle,

PSČ 159 00

Monitorování vozidel SUS JMK
Unidataz s.r.o. 25339061 Průmyslová 3601/7, 669 02 Znojmo Realizace kontrol, revizí a servisních prací na vlastních čerpacích stanicích vč. softwarového řešení pro obsluhu čerpací stanice a platební systémy
Edenred CZ s.r.o. 24745391 Na Poříčí 1076/5

110  00 Praha

poskytování stravovacích poukázek
Centrum služeb pro silniční dopravu 70898219 nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1 nízko rychlostní vážení vozidel

 

Zpracování osobních údajů mohou pro SUS JMK provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má:

 1. právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od SUS JMK potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.
 2. právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby SUS JMK bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.
 3. právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby SUS JMK bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v Nařízení.
 4. právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby SUS JMK omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby SUS JMK mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) SUS JMK již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody SUS JMK převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 5. právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které SUS JMK zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. SUS JMK v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 6. právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl SUS JMK, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu SUS JMK, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 7. právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že SUS JMK nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 234665125.
 8. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: SUS JMK je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, SUS JMK informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.
 9. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí SUS JMK toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
 10. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že SUS JMK zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ikona jedna

Mapa silnic II. a III. tříd

Interaktivní mapa silnic s projekty

ikona jedna

Cestmistrovství

Zobrazit kontakty na jednotlivá cestmistrovství

ikona jedna

Sjízdnost silnic JMK

Interaktivní mapa silnic

ikona jedna

Kamery SUS JMK

Prohlédněte si aktuální záznamy z našich silnic

ikona jedna

Fotogalerie

Prohlédnte si fotky našich strojů a fotky přímo od našich lidi

ikona jedna

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek

ikona jedna

Kariéra

Aktuálně obsazované pozice

ikona jedna

Počasí

Ať Vás počasí nepřekvapí

ikona jedna

Ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení

ikona jedna

Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing

Hraj na Paypal Casino a ochraňte své peníze!

Napište nám