Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní délce 3 869 km.

S

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní délce 3 883,143 km.

Stejně jako předcházející zimní období zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na základě uzavřené smlouvy údržbu státních silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje včetně silnic I. tříd ve městě Brně v celkové pasportní délce 422 km. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje nezajišťuje údržbu silnice I/52 v úseku D1 – sjezd Rajhrad a dálnice D 52. Údržbu na těchto komunikací zajištuje ŘSD ČR (SSÚD Chrlice).

Silniční síť v Jihomoravském kraji je po dobu zimního období rozdělena do tzv. „pracovních okruhů“, kterých je celkem 101 s průměrnou délkou cca 40 km s vazbou na stanovené časové lhůty, kapacitní výkony používaných mechanismů a klimatické podmínky. Tyto pracovní okruhy nezahrnují zimní údržbu cca 56 km silnic I. třídy a cca 121 km silnic II. a III. třídy ve městě Brně. Zajištění nejen zimní údržby na silnicích II. a III. třídy na území města Brna zajišťuje na základě smlouvy společnost Brněnské komunikace, a.s. Také silnice II. a III. třídy na území města Brna jsou rozděleny do pracovních okruhů.  

Plán zimní údržby silnic na území Jihomoravského kraje v zimním období 2023/2024 na dobu od 1. listopadu 2023 do 31. března 2024 obsahuje:

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti od výjezdu posypových mechanismů:          

a) na dálnicích a rychlostních silnicích do   2 hodin

b) na silnicích zařazených do               

  • I. pořadí do 3 hodin

  • II. pořadí do 6 hodin

  • III. pořadí do 12 hodin

rozdělení silnic dle technologie údržby                                  

A) rozdělení silnic dle technologie údržby

 tabulka

 
B) Silnice v zimním období neudržované:

Jedná se o silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich malý dopravní význam vykonávat zimní údržbu (viz znění § 41 odst.1, prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb.).

Oproti zimnímu období 2022/2023 došlo ke snížení celkového počtu neudržovaných komunikací na 103,145 km. Důvodem snížení je převod silnice III/4263 Sudoměřice – příjezdná (provozní staničení 0,000 – 0,026) do majetku obce, převedení části úseku silnice III/15452 konce obce Řeznovice – začátek obce Polánka (provozní staničení 6,180 - 6,639) do chemické údržby, po opravě převedení silnice II/394 křižovatka I/23 – Tetčice (provozní staničení 0,000 – 1,360) do chemické údržby.

 

Členění zimní údržby na pracovní okruhy:

Pro zimní období 2023/2024 dochází k drobné úpravě v rámci pracovních okruhů, jejichž celkový počet je 101. Vlastními prostředky je zajištěna údržba 72 okruhů a 29 je zajištěno dodavatelsky.

 

Dodavatelskou zimní údržbu zajišťují pro SÚS JMK zejména tyto společnosti:

Brněnské komunikace a.s. – údržba cca 56 ks silnic I. třídy a dále cca 121 km silnic II. a III. třídy na území města Brna.

Dále zimní údržbu zajišťují tito dodavatelé:

Pavliš s.r.o. (2 okruhy), Josef Holcner (3 okruhy), AVE CZ s.r.o. (10 okruhů), W.A.K s.r.o., Brno (3 okruhy), BORS SERVIS s.r.o. (2 okruhy), BORS BUS s.r.o. (1 okruh) Stavební firma PLUS s.r.o. (3 okruhy), Břežanská dopravní společnost spol. s r.o., Břežany (1 okruh), Liova Group s.r.o. (2 okruhy), Inter Eko CZ s.r.o. (1 okruh), FCC Znojmo (1 okruh). Před zimním obdobím 2023/2024 došlo v rámci dodavatelského zajištění zimní údržby k drobným změnám některých pracovních okruhů, dále proběhlo výběrové řízení na 1 pracovní okruh, nová smlouva je uzavřena pro zimní období 2023/2024–2032/2033.

Zbývajících 72 pracovních okruhů včetně zásahů v případě výpadků dodavatelské techniky (poruchy, havárie) zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vlastní technikou. Zimní údržbu zajišťují speciální autosypače. Při sněžení jsou používány další smluvně zajištěné mechanismy – traktory s radlicemi, kterých je k dispozici 223 dále nakladače a nákladní automobily se šípovými pluhy, kterých je k dispozici celkem 11. Pro odstraňování větších sněhových vrstev má Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje celkem 9 sněhových fréz, dále je vybavena 2 speciálními ledořezy, které jsou umístěny u oblasti Sever (cestmistrovství Boskovice) a oblasti Střed (cestmistrovství Vyškov) a jsou určeny k odstraňování ujetých vrstev sněhu (především se jedná o vyjeté koleje) na inertně udržovaných úsecích silnic.

                   

Silniční meteostanice (hlásiče náledí):

Společně se zahájením zimního období je také zajištěn provoz  meteostanic. Z celkového počtu 25 meteostanic provozovaných Správou a údržbou silnic Jihomoravskéhokraje je kamerou osazeno celkem 19 stanic. Dále došlo k rozšíření počtu tzv. kamerových bodů, kterých aktuálně provozujeme 7. Naší snahou je průběžná modernizace jednolitých meteostanic, ale také jejich rozšiřování.

Náhled na další kamery máme přistupný přes Ředistelství silnic a dálnic. Záběry z kamer jsou k dispozici na internetových stránkách www.susjmk.cz a také www.dopravniinfo.cz. Využíváme také informace z meteostanic provozovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Každoročně upozorňujeme na provoz varovného systému pro řidiče umístěném na silnici I/43 před Černou Horou. Tento systém je dále na silnici II/379 v úseku Blansko – Šebrov a silnici II/365 ve směru od Křetína směrem na Letovice. S výstražnými světly se motoristé setkají také na novém mostě v Blansku.  Automatický systém nezávisle na dispečerovi spustí varovná světla oranžové barvy v případě hrozícího náledí na vozovce. Na silnici I/43 jsou varovná světla spouštěna i v případě mokré vozovky z důvodu nebezpečnosti místa. 

    

Po několikaleté přestávce došlo k poškození jedné z našich kamer (naše kamery nekontrolují řidiče, ale pomáhají našim dispečerům, jsou to jejich prodloužené oči). Konkrétně se jedná o kameru na silnici II/602 u obce Říčany. Neznámí pachatel způsobil škody v řádu desítek tisíc korun. Doufáme, že to byl na dlouhou dobu poslední případ.  

Ještě se vrátíme k novému typu sypačových nástaveb, která jsou provozovány na cestmistrovství Boskovice, Tasovice, Brno (2x), Mikulov, Břeclav a Znojmo, tato nástavba disponuje zásobníky rozmrazovacích kapalin o objemu cca 7 000 litrů. Díky této kapacitě má obsluha sypače možnost využít běžně používaný způsob chemického posypu (suchá sůl + zkrápění) nebo může nově využít pouze zkrápění, kdy pomocí rozstřikovací lišty aplikuje na vozovku pouze rozmrazovací kapalinu (solanku). Jedná se rozšiřující se trend v rámci zajišťování zimní údržby komunikací (Hlavním trendem ve směřování technologií zimní údržby komunikací je větší využití rozmrazovacích kapalin. Technologie ošetření vozovky samostatným nebo kombinovaným postřikem solankou je vhodná především pro preventivní zásahy a mrznoucí srážky. Díky přesné aplikaci solanky se výrazným způsobem omezí ztráty vlivem větru, turbulencemi vznikajícími za vozidlem sypače nebo následnými přejezdy vozidel. Solanka účinkuje ihned a zůstává na povrchu vozovky déle, a i díky tomu lze dosáhnout významné úspory chemických posypových materiálů). Další novinkou je možnost naprogramování posypu v návaznosti na aktuálního polohu sypače (předem nastavená šířka, dávka a způsob posypu).

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje aktuálně uzavřela smlouvu na dodávku 16 ks nových nákladních vozidel včetně 16 sypačových nástaveb a sněhových radlic a dále 41 ks nástaveb pro letní údržbu komunikací. Vozidla včetně nástaveb budou průběžně dodávána v roce 2024 a do poloviny roku 2025. V rámci této zakázky bude dodáno 6 ks sypačových nástaveb, které umožní zimní údržbu komunikací pouze aplikací rozmrazovací kapaliny (solanky).

Pro zimní období 2023/2024 dokončujeme rozšíření zásobníků pro skladování rozmrazovacích kapalin na celkových 441 000 litrů včetně modernizace míchacích zařízení na cestmistrovství Mikulov, Vranovská Ves a Lechovice.   

I před zimním období 2023/2024 budou rozestavěny sněhové zábrany - tzv. „zásněžky“ - na vytipovaných místech, kde dochází k extrémní tvorbě sněhových jazyků nebo závějí. Před zimním období se předpokládá postavení celkem cca 36,5 km sněhových zábran. Lokálně jsou dle potřeby osazovány také sněhové tyče.

Již samozřejmostí je využívání systému GPS (sledování aktuální polohy vozidel včetně jejich činnosti).

V rámci tzv. letního předzásobení byly doplněny sklady posypovou solí, aktuální skladová zásoba je 20 500 tun. V rámci předzásobení byly doplněny také kapacity inertních posypových materiálů (písek, drť). Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje má k dispozici 32 000 tun inertních materiálů. V případě potřeby jsou skladové zásoby posypových materiálů  v průběhu zimního období doplňovány.

Stále je v platnosti dohoda uzavřená mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a společností KORDIS spol. s r.o., která je koordinátorem integrované dopravy na území Jihomoravského kraje. Na základě této dohody dochází k postupnému propojování informačních systémů obou subjektů. Společnost KORDIS spol. s r.o. má k dispozici informace o poloze a činnosti vozidel SÚS JMK, na dispečerských pracovištích SÚS JMK se zobrazují informace o poloze vozidel zařazených do Integrovaného dopravního systému (IDS). Samozřejmostí je vzájemná informovanost jednotlivých pracovišť SÚS JMK a centrálního dispečinku IDS.

Stejně jako v minulém zimním období bude zajišťována zpravodajská služba zimní údržby na centrálním dispečinku Správy a údržby silnic Jihomoravského krajek. Zpravodajská služba bude zajištěna v nepřetržitém provozu po celé zimní období. Od 1. listopadu 2023 budou zadávány do Jednotného systému dopravních informací „JSDI“ (www.dopravniinfo.cz) informace o povětrnostních podmínkách a sjízdnosti komunikací na území Jihomoravského kraje. Výše uvedené informace o sjízdnosti a povětrnostních podmínkách naleznete také na internetových stránkách naší organizace www.susjmk.cz.

 

CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY

547 120 900

(Ořechovská 541/35, Brno, ředitelství SÚS JMK)

 

ikona jedna

Mapa silnic II. a III. tříd

Interaktivní mapa silnic s projekty

ikona jedna

Cestmistrovství

Zobrazit kontakty na jednotlivá cestmistrovství

ikona jedna

Sjízdnost silnic JMK

Interaktivní mapa silnic

ikona jedna

Kamery SUS JMK

Prohlédněte si aktuální záznamy z našich silnic

ikona jedna

Fotogalerie

Prohlédnte si fotky našich strojů a fotky přímo od našich lidi

ikona jedna

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek

ikona jedna

Kariéra

Aktuálně obsazované pozice

ikona jedna

Počasí

Ať Vás počasí nepřekvapí

ikona jedna

Ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení

ikona jedna

Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing

Napište nám